Låt den kristna tron synas och höras i det offentliga rummet

Att Sverige är ett starkt sekulariserat land, behöver inte betyda att människor berövas sin möjlighet att tro, men tron ska hållas privat och helst inte ha någon plats eller något utrymme i det offentliga rummet. Under de senaste årtiondena har starka röster inom både kultur, politik och media, både medvetet och omdevetet attackerat den kristna tron och de bibliskt-kristna värderingarna.

Ett exempel på det är när Lena Melin, ställföreträdande ansvarig utgivare och krönikör på en av landets största kvällstidningar, i en krönika för knappt en månad sedan (24/2) gick till frontalangrepp på gudstjänster i radio och tv.  Hon menar att gudstjänsterna helt enkelt ska bort från public service, och förpassas till någon podcast i de mediala utmarkerna. Gudstjänsterna står ju nämligen för något som är omodernt, passé och förlegat.

Nu verkar inte Lena Melin själv ha insett det stora stödet och den stora efterfrågan av gudstjänster i SVT och SR, som finns. Gudstjänsterna har nämligen höga lyssnar- och tittarsiffror. Dessutom verkar hon ha missat att gudstjänsterna som sänds, inte bara sänds från Svenska kyrkan.

Gud är en evig Gud, likaså hans ord. Bibelns ord och de grundläggande värderingar som kommer där av, är tidlösa till skillnad från mänskliga åsikter och ord som ofta styrs av trender och vad som faller oss själva i smaken. Den kristna tron har inte blivit omodern, och blir det knappast av en krönika i en av våra kvällstidningar heller.  För det kommer nämligen aldrig att vara omodernt och passé, att bejaka sin längtan efter mer än materialism – att söka sig till kyrkor och gudstjänster för att få mer än bröd och skådespel.

Alla har ju dessutom inte möjlighet att söka upp en kyrka och en gudstjänst, även om det är deras innersta önskan. Men genom radio och TV kan man ändå få del av en gudstjänst. För den som är äldre eller sjuk kan det vara enda möjligheten, om man inte själv orkar ta sig till en kyrka i sin närhet. Och för övriga svenskar finns dessutom möjligheten att ta del av gudstjänster utanför sin geografiska närhet.

Nej, det här handlar inte om vad som är omodernt, passé och förlegat. Krönikan är ett uttryck för att den kristna tron och de kristna värderingarna ska bort från det offentliga rummet.  Vi är många som tycker precis tvärtom.


The fact that Sweden is a highly secularised land need not mean that people are deprived of their opportunity to believe, but their faith has to be kept to themselves and preferably not have any place or space in the public arena. In recent decades, strident voices within culture, politics, and the media, both intentionally and unknowingly, have attacked the Christian faith and biblical-Christian values.

An example of this is when Lena Melin, deputy publisher-in-chief and columnist with one of the country’s most prominent evening papers, in a chronicle just under a month ago (24/2) went on a frontal attack against religious services on radio and television. She believes quite simply that the Public Service should cease broadcasting worship services, and that they should be just put into podcasts in the “outfield”. After all, worship services stand for something that is old-fashioned, outdated and passé.

Perhaps, Lena Melin hasn’t noticed that there exists great support and great demand for worship services on Swedish National TV and Radio. These services attract high numbers of viewers and listeners. In addition, Melin seems to have missed the fact that the services being broadcast are not only broadcast from Svenska kyrkan (the Church of Sweden).

God is an everlasting God, as is His word. The Word of the Bible and the basic values ​​contained in it– and which come out of it – are timeless, unlike human opinions and words often governed by trends and what appeals to our tastes at the time. The Christian faith has not become old-fashioned, and has hardly come out of a chronicle in one of our evening papers either. Because it will never be outdated and passé to recognise one’s longing for more than materialism – to seek out a church and a worship service to get more than bread and performance.

Furthermore, not everyone has the opportunity to seek out a church and a worship service, even if it is their innermost desire. But through radio and TV, you can participate in a worship service. For those who are elderly or sick, it may be the only possibility available, if they themselves are unable to go to a church in their vicinity. And for Swedes in general, there is also the possibility of participating in worship services outside their geographical proximity.

No, this is not about what is old-fashioned, outdated and passé. What the chronicle is really saying is that the Christian faith and Christian values should be removed from the public arena. However, we are many who believe quite the opposite!