Konvertitutredning

I en nysläppt konvertitutredning som gjorts på initiativ av Pingst, har fem frikyrkosamfund samlat in underlag från församlingar i hela landet. Det handlar om asylbeslut för 619 afghaner som sökt asyl mellan 2015 och 2018. Samtliga personer har döpts och är engagerade i församlingar runt om i Sverige. Nio av tio har dessutom intyg från sina respektive församlingar.

Utredningen visar svart på vitt, det många har anat, att kristna konvertiters asylprocess är ovetenskaplig, godtycklig och rättsosäker. Genuina kristna utvisas till länder där kristna förföljs och dödas.

Några slutsatser av rapporten:

 • 68 % av personerna fick avslag på sin ansökan eftersom deras tro inte bedömdes vara genuin. Om personen visade sig ha konverterat senare i processen och anfört konversionen som skäl för en ny prövning, är siffran istället 81 %.
 • Vid jämförelsen mellan Migrationsverkets olika kontor på olika orter i Sverige, visar rapporten att avslagsprocenten skiljer sig åt markant. Dessa orimliga differenser tyder på godtyckliga beslut.
 • Intyg från församlingen och belagda församlingsengagemang spelar liten eller ingen roll i bedömningen. De kommenteras nästan alltid på samma sätt, nämligen att de inte har något avgörande bevsivärde.
 • Vidare visar undersökningen föga förvånande att den politiska färgen på migrationsdomstolens nämndemän får stort genomslag, i de fall då ärendet gått vidare till migrationsdomstolen. Dessa visar exempelvis att SD-nämndemän ger avslag i 93 % av fallen medan motsvarande för V-nämndemän är 15 %, vilket närmast kan jämföras med ett lotteri.
 • Något av det mest anmärkningsvärda i rapporten är att det står klart att konvertitens intellektuella kapacitet och förmåga får betydelse för bedömningen. En lågutbildad person eller en analfabet löper betydligt större risk att få avslag. Det är alltså snarare konvertitens intellektuella förmåga att reflektera kring sin tro som prövas än själva tron.
 • Utredningen visar att Migrationsverket saknar tillräcklig kompetens för att på vetenskapliga grunder göra rättssäkra bedömningar i konvertitfall, och beslut står ofta i strid med internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Läs hela konvertitutredningen här 


In a recently released survey of converts to Christianity, conducted at the initiative of the Pingst (Pentecostal) denomination in Sweden, five free-church – that is to say non-aligned Protestant – denominations have gathered together data from congregations throughout Sweden. The survey relates to asylum decisions for 619 Afghans who made asylum applications between 2015 and 2018. All of them have been baptised and are involved in congregations around the country. Nine out of ten also have certificates to this effect from their respective churches.

The survey reveals what many people have been thinking; that the asylum process for Christian converts is without any shadow of doubt, unscientific, arbitrary and lacking legal support. Genuine Christians are being banished from Sweden to countries where Christians are persecuted and killed.

Some of the report’s conclusions:

 • 68% of the people interviewed had had their applications denied because their faith was not considered genuine. In the case of persons converting to Christianity after having submitted their application for asylum, and giving their having done so as the reason for a review of their case, the figure is instead 81%.
 • A comparison of the statistics drawn from the Migration Board’s various offices around Sweden shows that the rejection rate differs markedly from place to place. These unreasonable differences point toward arbitrary decisions having been made.
 • Certification from the church and attendant church involvement has little or no significance in the assessment of a case. The responses received in this respect almost always are the same, namely that they have no significant value in the decision-making process.
 • Furthermore, the survey shows, hardly surprisingly, that where cases have been passed on to the Migration Court, the political hue of the Migration Court committee members has had a major influence on the result. We see, for example, that committee members who are Sverige Democrats (far right-wing) choose to reject in 93% of cases, while the equivalent for those of the Vänster Party (para-Communists) is 15%. It can almost become like a lottery.
 • One of the most noteworthy points made in the report is that it is clear that the convert’s intellectual capacity and ability are important for the assessment. A person with a low education level or one who is illiterate is significantly more likely to be rejected. It is rather the intellectual ability of the convert to reflect on his beliefs that are tested than the beliefs themselves.

The survey shows that the Migration Board lacks sufficient competence to make scientifically grounded, legally acceptable assessments in cases involving converts. And, furthermore, these decisions are often in conflict with international law and human rights.