Om Frikyrkan för alla folk

Om församlingen

Vi är en Frikyrka i Målilla, med medlemmar från hela vårt närområde.
Vi har flera husgrupper på olika platser, och veckans höjdpunkt är söndagens Gudstjänst, där vi alla tillsammans får upphöja en levande Gud.

Vår verksamhet

Söndagens Gudstjänst och våra husgrupper (mindre grupper som samlas i hemmen) är ryggraden i vårt arbete. Vi erbjuder också scouting för barn från årskurs 2, Alphakurser och språkkurser/språkkaféer för våra nysvenska vänner mm.

Om kristen tro

Församlingen står för, vad som skulle kunna uttryckas som en ”klassisk kristen tro”, vilken har formulerats i bland annat den apostoliska trosbekännelsen.

Om församlingen

Församlingens historia

Församlingen FRIKYRKAN för alla folk bildades i mars år 2018. Målilla Frikyrkoförsamling och Mörlunda Alliansförsamling beslutade att upplösa befintliga församlingar, för att tillsammans etablera en ny församling med hela närområdet som arbetsfält.

Vår lokala församlings vision och målsättning

”Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa, vars vatten aldrig sinar.” Jes. 58:11

Gud har gett oss bilden av en trädgård för att gestalta den församling Han önskar se, och för att beskriva församlingen och dess medlemmar.

Vår längtan och vår bön är att vår församlingsgemenskap ska kunna jämföras med en välmående och växande trädgård med vackra växter av olika slag, som tillsammans utgör en ljuvlig enhet. I denna ”trädgård” får vi planteras, rotas, växa till, blomstra och bära frukt för Guds rike.

Att planteras är att komma till tro, omvända sig från det gamla livet, döpas till Kristus, bli fylld med den helige Ande och en aktiv medlem i församlingsgemenskapen.

Att rotas är att fördjupas i sin överlåtelse till Jesus, till Guds ord och till sina troende syskon.

Att växa till är att bli mer lik Jesus Kristus – vår heliga kallelse. Både som enskilda och som församling är vi kallade att vara världens ljus och jordens salt.

Att blomstra är att som troende komma i funktion och i tjänst, för församlingens bästa.

Att bära frukt är att ge upphov till nya plantor, till barn i Guds rike . Det är en fråga om församlingens framtid. Vi är lärjungar som gör nya lärjungar.

Arbetssätt

Vi tror att den ”tvåvingade” församlingen med den lilla gruppen och den stora gudstjänstfirande församlingen, tillsammans utgör bästa förutsättningen för ett kristet liv i efterföljelse och lärjungaskap. Vi vill därför upprätta husgrupper (mindre gemenskaper) på olika platser i vårt område med ett speciellt ansvar för platsen där vi bor och för varandra.

Tillsammans samlas vi till Gudstjänst varje söndag.

Grundläggande Värderingar/Värden

 • Vi är fast beslutna att förkunna, försvara och praktisera Bibelns ord både i församling och i samhälle.
 • Vi vill föra människor in i ett liv av tacksägelse, lovsång och tillbedjan.
 • Vi prioriterar bön.
 • Vi framhåller vikten av ett leva ett utgivande liv; vi ger av oss själva, vår tid, våra gåvor och våra tillgångar.
 • Vi tror på och förväntar oss tillväxt, då Gud är en levande Gud och verkar i sin församling genom sitt ord och sin Ande.
 • Vi vill genom vår närvaro, vårt budskap och vårt arbete utgöra en positiv kraft för vår omgivning och vårt samhälle. 

Vår verksamhet

Gudstjänsten

Vi är en Gudstjänstfirande församling, vilket betyder att vi firar Gudstjänst varje söndag. I centrum för Gudstjänsten står Ordets förkunnelse, lovsång och tillbedjan, bön och förbön, nattvardsfirande samt gemenskap. Församlingens gudstjänster är öppna för alla.

Gudstjänsten ska präglas av den helige Andes frihet, delaktighet och mångfald.

Husgrupper

Vi vill skapa goda förutsättningar för lärjungaskap, där tron konkret kan omsättas i praktisk handling. Därför möts vi också regelbundet i mindre sammanhang, oftast i hemmen, till så kallade husgrupper. Vi träffas på olika orter till bön, undervisning, samtal och gemenskap.

Församlingsbön

Vi tror på bönens makt och är innerligt tacksamma för möjligheten att kunna be till Gud, vår Far. Gud hör och svarar verkligen på bön. Bibeln säger: Be, så ska ni få… Vi får komma inför Gud med alla våra önskningar.

Vi vill vara en församling där vi uppmuntras att be och umgås med Gud. Vi samlas därför regelbundet till församlingsbön. Varje termin har vi dessutom en gemensam bön- och fasteperiod.

Barn

Församlingen bedriver scoutverksamhet för barn från årskurs 2 och uppåt. Scouterna träffas på fredagskvällar klockan 18:00 i Mörlunda Missionshus.

Mission

Som församling är vi aktivt engagerade i mission i såväl närområdet som ut över hela världen. Vi är en ”missionsstation”. Människor från olika folk och länder ska få möta en öppen famn och känna sig välkomna i vår gemenskap. Vi gläds åt församlingens internationella prägel.

På samma gång sträcker vi oss ut i världen och till onådda folk med vittnesbördet om Jesu kärlek.

För närvarande är vi engagerade i och stöder missionsverksamhet i Kenya, Nepal och Estland.

Som församling vill vi också stå upp för det judiska folket och för Israel i vår tid, och samverka med det profetiska ordet som är uttalat över Guds folk.

Om kristen tro

Grunden för vår tro

Församlingen står för, vad som skulle kunna uttryckas som en ”klassisk kristen tro”, vilken har formulerats i de tre klassiska trosbekännelserna; Apostoliska, Nicenska och Athanasianska trosbekännelserna. 

Sammanfattningsvis:

 • Vi tror att hela Bibeln är Guds ord, utandat av Gud och den troendes högsta och absoluta auktoritet.
 • Vi tror att det kristna livet är ett liv i lydnad för Guds ord, och i Jesu efterföljd.
 • Vi tror på en Gud, evigt existerande i tre personer: Fader, Son och den helige Ande. Tre i en, och en i tre.
 • Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa.
 • Vi tror att Gud skapade människan till sin avbild, till att leva i gemenskap med Honom, men att relationen bröts i syndafallet.
 • Vi tror att varje människa behöver få denna relation upprättad igen – bli ”född på nytt”. Det kan bara ske genom Jesus Kristus. Utan Honom är vi evigt förlorade.
 • Vi tror att Gud i sin stora kärlek har tagit initiativ till människors frälsning genom att sända sin son Jesus Kristus till jorden. Genom att Jesus dog i vårt ställe, och uppstod från de döda, finns frälsning för var och en som i sitt hjärta vänder om, tror på Jesus och med sin mun bekänner Jesus Kristus som Herre.
 • Vi tror på den troendes dop i vatten genom nedsänkning, som ett vittnesbörd inför världen om dennes förening med Kristus i hans död och uppståndelse, och dennes önskan att följa honom.
 • Vi tror att den helige Ande, som gavs till lärjungarna den första pingstdagen, också ges till kristna idag och att Andens gåvor som de beskrivs i Nya testamentet också är verksamma idag.
 • Vi tror att dopet i den helige Ande, är en gåva till alla och ger kraft till kristet liv och tjänst.
 • Vi tror att Gud hör och svarar på bön.
 • Vi tror att församlingen är Jesu Kristi kropp på jorden, där GUD verkar genom sin Ande.
 • Vi tror att församlingen idag har Missionsbefallningen som sitt främsta uppdrag.
 • Vi tror på Jesu återkomst, de dödas uppståndelse, och att alla människor vid tidens slut kommer att dömas rättvist av honom.

Följ oss gärna på sociala medier