Rättsväsendet

Det är nästan 1200 år sedan Nordens apostel – Ansgar – kom till Birka i Mälaren. Ansgar tog den kristna tron till Sverige och alltsedan dess, har Sverige varit ett land som tydligt präglats av den kristna tron. Kristendomen, med dess människosyn och etik har starkt bidragit till att forma synen på familj, demokrati, socialt ansvar, rättsväsende och mycket annat. Ingen kan säga emot det faktum att vårt samhälle är byggt på kristen grund.

Idag ser det tyvärr annorlunda ut. Vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder. På kort tid har den kristna värderingsbasen utsatts för starka påfrestningar. Under de senare årtiondena har röststarka grupper och personer inom framförallt kultur, politik och media, attackerat den kristna tron och de bibliskt-kristna värderingarna. Utan tvekan påverkar och förändrar det landets värdegrund. I en tidigare bloggpost kan du läsa om hur det påverkar vår syn på människans värde.

Ett annat område som påverkas är vårt rättsväsende. Utan Gud finns ingen objektiv moral, ingen objektiv sanning, inget rätt eller fel.  Moraliska gränser ska tänjas och samvetet, som faktiskt är en inneboende förmåga att skilja mellan rätt och fel, ska tystas ner. (Har du förresten funderat på varifrån samvetet kommer?) I vår jakt på frihet har vi gjort oss oberoende av både Gud och varandra, och var och en är så att säga sin egen lag. Vår lagstiftning anpassas därför inte efter vad som ärobjektivt rätt, utan det vi lagstiftar blir per definition rätt. Människan ersätter Gud och blir alltings domare, vilket för hela rättsväsendet ut på ett gungfly. Historien lär oss dessutom att majoriteten inte alltid har rätt. Ett land som inte vilar på en objektiv moral blir mycket sårbart för tillfälliga nycker.

Som troende kristna vill vi motverka ett laglöst samhälle och ett samhälle i moralisk upplösning. Vi vill att Jesu bud om att älska sin nästa som sig själv, ska ligga till grund för hur vi relaterar till varandra. ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem.” Den ”gyllene regeln” som den kallas, är hämtad från Bibeln och ur Jesu bergspredikan. Den Gyllene regeln är mer än ett vackert citat uppsatt på väggen, den utgör en god grund för att forma ett rättssäkert samhälle i praktiken.

 


 

It is almost 1200 years since Scandinavia’s apostle, Ansgar, came to Birka on Lake Mälaren, near today’s Stockholm. Ansgar took the Christian faith to Sweden and ever since, Sweden has been a country that is clearly characterised by the Christian faith. Christianity, with its outlook on humanity and its ethics, has greatly contributed to shaping the perspectives we have of the family, democracy, social responsibility, the judicial system and much more. No one can gainsay the fact that our society is built on a Christian foundation.

Unfortunately, it does not look like this today. We live in one of the world’s most secularised countries. Over a relatively short period of time, the Christian value base has been subjected to strong stresses. During the last few decades, vocally strident groups and individuals, particularly within the realms of culture, politics and the media, have attacked the Christian faith and biblical-Christian values. Without a doubt, this has affected and altered the country’s values. In a previous blog post, you can read about how it affects our view of human value.

Another area that has been affected is our legal system. Without God there is no objective morality, no objective truth, no right or wrong. Moral boundaries are stretched and conscience, which is actually an inherent ability to distinguish between right and wrong, is silenced. (By the way, have you thought about where conscience comes from?) In our quest for freedom, we have made ourselves independent of both God and each other, and each one is, so to speak, his or her own law. Our legislation has therefore not been adapted to what is objectively right, but what we legislate, by definition, becomes what is right. Mankind takes the place of God and becomes the judge of everything, which takes the entire judicial system out into a quagmire. History also teaches us that the majority is not always right. A country that does not rely on objective morality becomes very vulnerable to temporary vagaries.

As believing Christians, we want to counter a lawless society and a society in moral dissolution. We want Jesus’ command to love your neighbour as your self be the basis for how we relate to one another. “Do unto others as you would be done by.” The “golden rule” as it is called is derived from the Bible and from the Sermon on the Mount of Jesus. The Golden Rule is more than a beautiful quote set up on the wall; it is a sound basis for shaping a rights-secure society in practice.